Počet projektů
PROJEKTŮ ...
... jsme již realizovali u našich klientů a dosáhli jsme tak mnohem efektivnějšího využití jejich financí a finančních produktů.
Suma peněz
Kč ...
... je dosavadní celková suma peněz, kterou jsme našim klientům ušetřili na měsíčních platbách produktů a na splátkách úvěrů.
Poslední úspora
Kč ...
... se nám povedlo ušetřit v posledním námi realizovaném projektu na platbách a splátkách ročně.
„Čas jsou peníze. Ale zkuste si trochu času ušetřit na stará kolena."
Gabriel Laub - česko-polský esejista a aforista židovského původu
Produkty > Neživotní pojištění > Povinné ručení
*

Povinné ručení

Povinné ručení, taktéž nazývané jako „povinko“, celým názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí platit každý, kdo je majitelem nebo provozovatelem motorového vozidla. Mnozí majitelé vozidel si toto pojištění sjednávají ve spěchu, bez porovnání a prozkoumání nabídek, hlavně ať to je hotové. V následujících odstavcích se vám pokusím popsat ty hlavní věci, co potřebujete o povinném ručení vědět, kde si zjišťovat nabídky, jak a kdy můžete povinné ručení změnit či vypovědět a jak k pojištění celkově přistupovat.

.

Základní charakteristika

Hlavním úkolem povinného ručení je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla. Zákonnou povinnost sjednat toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které je provozováno na pozemní komunikaci včetně vozidel, která jsou na silnicích pouze ponechána ke stání. V praxi pojištění funguje tak, že v případě způsobení nehody pojištění hradí vzniklé škody tomu, kdo byl poškozen, ne tomu, kdo nehodu zavinil. Viník si musí škodu uhradit z vlastní kapsy, nebo mu jej pokryje havarijní pojištění.

Dokladem kterým prokážete, že máte platné povinného ručení je tzv. zelená karta, kterou vám pojišťovna vydá po uzavření povinného ručení. Tento doklad obsahuje údaje o stavu vozidla a platí na území celé České republiky, a i v některých dalších evropských zemích.

Do ceny povinného ručení se minulý rok zařadily i poplatky za výjezdy záchranných složek, protože v České republice jezdí dle průzkumů každé páté auto bez povinného ručení. A způsobenou škodu pak nemá kdo zaplatit.

.

Možnosti pojistné ochrany

Základní pojištění povinného ručení se vztahuje na újmy na zdraví nebo usmrcení a újmy na věcech a ušlý zisk a nemajetková újma (dle nového občanského zákoníku od roku 2014). Limity případného pojistného plnění, které se sjednávají na tato jmenovaná rizika, jsou pojišťovnami pevně dány, nejčastější kombinace jsou například limity 35 a 35 milionů, 70 a 70 milionů a 100 a 100 milionů. Některé pojišťovny mají i jiné výše, nicméně stále v řádech desítek milionů korun. Základní limity jsou v takových číslech proto, že způsobená škoda může dosahovat až desetimilionových částek – při zahynutí osoby při autonehodě, při hromadných nehodách, znečištění životního prostředí a tak dále.

K povinnému ručení se dají přidat i další takzvaná doplňková připojištění. Ty se nabízejí v různých variantách a ne každá pojišťovna nabízí úplně ta samá doplňková připojištění. Jmenovat můžeme například pojištění skel auta, jak čelního tak všech výhledových, střet vozidla se zvěří, úrazové pojištění řidiče a posádky vozu, pojištění zavazadel či různé tarify asistenčních služeb.

.

Výpočet ceny povinného ručení

Povinné ručení je velmi specifické v tom, jak se počítá jeho cena. Každá z pojišťoven nabízející povinné ručení používá na výpočet ceny tohoto produktu trošku jiný vzorec. U některé pojišťovny v tomto vzorci hraje hlavní roli například váha vozidla, u jiné pojišťovny zase například výkon motoru. Nejčastěji zohledňovanými parametry vozidel jsou váha, zdvihový objem a výkon motoru, měsíc a rok výroby a registrace, počet míst k sezení a palivo, kategorie vozidla. To ale není vše, co určuje cenu povinného ručení. Ke všemu doposud zmíněnému je ještě potřeba připočíst limity pojistné ochrany a hlavně údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla.

U vlastníka a provozovatele se zkoumá věk – čím starší řidič, tím méně pro pojišťovnu rizikový a tudíž levnější, dále pak adresa trvalého bydliště (kvůli statistikám nehodovosti), a jeho dosavadní vyježděné bonusy a malusy.

Pokud jste toto všechno doteď nevěděli, kde berete záruku toho, že jste nenatrefili při sjednávání povinného ručení na pojišťovnu s pro vás nevýhodným vzorcem na výpočet ceny?

.

BONUS a MALUS

Dle zákona je při sjednávání výše pojistného pojistitel povinen zohlednit celkový předcházející (beze)škodný průběh pojištění daného klienta, a to slevou na ceně povinného ručení v případě, kdy klient nezavinil žádnou dopravní nehodu. Systém bonusů platí již od počátku roku 2000 a v praxi znamená, že za každý měsíc, kdy má na sebe klient uzavřené povinné ručení a nezpůsobí dopravní nehodu, získává bonus. Konečná výše tohoto bonusu se může u jednotlivých pojišťoven lišit, nicméně většina pojišťoven započítává jeho výši po dobu deseti let, tedy 120 měsíců. V takovém případě dostává klient slevu 50% i více procent z ceny povinného ručení. Bonusy za jednotlivé roky se sčítají a pojišťovny evidují dobu jednotlivých pojištění v měsících.

Za škodu, bouračku, způsobenou provozem vozidla pojišťovny odečítají určitý počet měsíců z doby pojištění. Obvykle je odečteno 24 nebo 36 měsíců za každou dopravní nehodu, byť by to bylo jen ťuknut (pokud se nahlásí a má pojišťovna někomu hradit škodu). Výše bonusu je tedy stanovena na základě tzv. rozhodné doby, která se rovná době nepřetržitého pojištění krácená počtem škodných událostí. Pokud součet záporných měsíců převyšuje počet měsíců délky povinného ručení, pojišťovna navýší pojistné o tzv. malus. Bonus i malus se vztahuje k pojistníkovi a ne k vozidlu, což znamená, že přetrvávají s danou osobou i po odhlášení či prodeji vozidla. Také to znamená, že jsou přenositelné mezi jednotlivými pojišťovnami.

.

Na co si dát pozor

Spoluúčast - I u povinného ručení některé pojišťovny nabízejí spoluúčast. Díky zvolené vyšší spoluúčasti se poměrně snižuje cena povinného ručení, avšak otázkou zůstává, zda-li se to vyplatí v případě autonehody, kdy se bude klient podílet na vlastními penězi na vzniklé škodě.

Na celkovou cenu – nechte si porovnat více nabídek, ke zmíněným vzorců, na výpočet ceny dávají často pojišťovny ještě individuální slevy. Sem zahrňte si zprostředkovatel povinného ručení – pokud si sjednáváte pojištění on-line, můžete často naletět. Srovnávací portály totiž zas až tolik srovnávací nejsou a mně osobně se téměř nikdy nestalo, že by srovnávače byly tou nejlevnější cestou. Kolikrát je tomu přesně naopak, protože na práci klientů (v samovýpočtech) se vydělává jednodušeji a mnohem více. Zdravíme Michala do Olomouce – rozdíl téměř 50% v ceně počítané na on-line srovnávači v porovnání s našimi prostředky.

Limity pojistného plnění – osobně doporučuji vyšší limity, než ty nejnižší nabízené. Dle nového občanského zákoníku totiž například výpočet ceny lidského života může jít i přes ten nejnižší limit. A výsledná cena se liší v řádu pár set korun ročně, to už takový zádrhel není.

.

Jak postupovat při výpovědi povinného ručení

1) Výpověď do 2 měsíců od počátku pojistné smlouvy - Tato možnost dovoluje klientovi, který si například rozmyslel nákup vozidla nebo nalezl výhodnější nabídku pojištění, ukončit řádně platnost pojištění.

2) Výpověď pojistné smlouvy ke konci pojistného období - Tato možnost se nejčastěji používá, pokud se rozhodnete změnit pojišťovnu. Klient má právo bez udání důvodu podat výpověď. Výpověď je nutné podat písemně nejpozději 6 týdnů před koncem pojistného období. I když platíte pojistné čtvrtletně nebo pololetně, je pojistné období u většiny pojišťoven roční, takže výpověď lze tímto způsobem podat jen jednou ročně.

3) Zánik z důvodu změny vlastníka vozidla - Změnu je povinen nahlásit původní vlastník vozidla, pojistník nebo dědic vozidla a to bez zbytečného odkladu po okamžiku změny vlastnictví. Pojištění není po změně vlastníka automaticky převoditelné na nového vlastníka! Žádost o ukončení pojištění je nutné podat písemně a to okamžitě po změně s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo kopií velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka. Pojištění zanikne dnem oznámení změny pojistiteli tj. dnem doručení písemné žádosti.

4) Zánik pro neplacení pojistného - Tato možnost nastává v případě, že opomenete platit pojistné nebo se rozhodnete neplatit pojistné. To vede k zániku pojištění. V zákoně je uvedeno, že pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části doručené pojistníkovi. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc a upomínka od pojistitele musí tento termín zániku pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. I když pojištění tímto způsobem zanikne, nárok pojišťovny požadovat zaplacení trvá i nadále!

5) Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámení o vzniku pojistné události - Tuto možnost výpovědi můžete využít jak Vy, tak pojišťovna, vždy po oznámení vzniku pojistné události. Výpověď je nutné podat písemně do 3 měsíců od oznámení o vzniku pojistné události. Pojištění zanikne do 1 měsíce od doručení výpovědi.

6) Ukončení smlouvy dohodou - Tato možnost je uskutečněna dohodou obou stran (pojistník a pojišťovna). Pojišťovna však není povinna na tuto dohodu přistoupit a zpravidla nepřistoupí. Návrh dohody je nutné podat písemně a očekávat písemné vyjádření pojišťovny.

7) Ukončení z důvodu zániku předmětu pojištění - Tato možnost je využívána v případě, kdy vozidlo přestane fyzicky existovat. Sem spadá například likvidace nebo vrakoviště kdy bylo vozidlo zároveň vyřazeno z evidence vozidel na dopravním inspektorátu. Žádost o ukončení je nutno podat písemně a to neprodleně s přiloženým dokladem o vyřazení vozidla. Pojištění v tomto případě zanikne dnem vyřazení vozidla z evidence vozidel.

8) Ukončení z důvodu odcizení vozidla - Tato možnost je užívána v případě, kdy bylo vozidlo odcizeno a majitel nechce nadále nést břemeno odpovědnosti. Žádost je nutné podat písemně s přiloženým protokolem o odcizení vozidla od Policie ČR.

9) Ukončení při on-line sjednání do 14 dnů od uzavření - Jedná se o zákonnou možnost odstoupení od sjednání pojištění ve lhůtě 14 dnů. Doporučujeme rozhodnutí oznámit písemnou formou pojistiteli a zároveň i zprostředkovateli on-line pojištění. Nicméně pokud již pojištění běží, má pojišťovna nárok na proporciální část pojistného za období, které pojištěním kryla.

10) Zánik smlouvy z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného na další pojistné období - Tato méně známá možnost výpovědi pojistné smlouvy rovněž vyplývá ze zákona. V případě že pojišťovna na nové pojistné období navrhne změnu výše pojistného (nejčastěji zvýší), s výjimkou změny vyplývající z aplikace bonusu na bezeškodní průběh, má klient právo do 1 měsíce od obdržení informace o změně vyjádřit svůj nesouhlas písemnou formou, čímž pojištění zanikne.

.

Postoj klientů k povinnému ručení

Postoj klientů bych za ta léta praxe roztřídil do dvou skupin. Je to pojištění jako každé jiné, to znamená, že první skupina lidí povinné ručení odbývá se slovy, když je to povinné, tak ať mě to alespoň stojí co nejméně. Neuvědomují si, že pokud ale pojišťovna nebude z nějakého důvodu škodu plnit, půjde to z jejich vlastní kapsy. A že to nejsou malé částky.

Druhá skupina si naopak o cenu nedělá starosti vůbec, klidně si sjednání něco nesmyslně drahého, protože je to nebaví řešit. Tím jim utíkají tisíce korun ročně a pojišťovny se smějí.

Autor: Zdeněk Král & Martin Karásek, publikováno: 8. 12. 2015